O & Tonic Drink Recipe

  • 1 1/2 oz Bacardi orange rum
  • 6 oz tonic water
  • 1 twist orange peel
Serve in a tall glass with ice.

Search by Drink Name

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #0-9